Местоположение
Пловдив
Дата
20/07/2019
Час на прогнозата
06:00-12:00
Температура
19 °C

Администрацията на район "Тракия" подобрява професионалната си компетентност

   На 12.06.2014 г. в Парк Хотел Пловдив бе проведена встъпителна пресконференция, на която се представи Проект: “Обучението - гаранция за ефективна и компетентна администрация” на Община Пловдив – Район „Тракия“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-66/02.01.2014 г., финансиран по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. 

    Възможностите за подобряване на професионалната компетентност и работата на служителите в районната администрация, според целите на обучението, както и очакваните резултати от неговото изпълнение бяха представени от Жени Петкова, координатор на проекта и секретар на район "Тракия".


Връзка с нас

Парк хотел FacebookTwitter park hotel PlovdivPinterest Park hotel PlovdivTrip advisor Park hotel plovdiv